Meblarstwo - komponenty i technologie 1/2022

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 1 2 2022/1 (253) wiadomości Co należy wiedzieć o rejestracji znaku towarowego? Rejestracja znaków towarowych to rekomendowany pierwszy krok w budowaniu silnej marki w branży meblarskiej. Pierwszy wybór zaś co do rodzaju to znak towarowy tzw. firmowy, potem natomiast znaki dla kolekcji mebli czy też dla pojedynczego mebla. B y dobrze zrozumieć konieczność i słuszność ochrony znaku towaro - wego, musimy zacząć od wyjaśnie - nia, czym on jest. W najprostszych słowach: znak towarowy to oznaczenie, które odróż - nia produkty lub usługi firmy od produktów czy usług innych firm na rynku. Znak towa - rowy może być słowem, słowem połączo - nym z grafiką (znak słowno-graficzny), tyl - ko symbolem (logo), a także ornamentem, kompozycją kolorystyczną, formą prze - strzenną, a nawet melodią lub sygnałem dźwiękowym. Jest to więc potencjalnie do - wolna kombinacja używana w celu identyfi - kacji i odróżnienia produktów jednej firmy od produktów sprzedawanych przez inne firmy. W branży meblarskiej dominują znaki słowne, graficzne oraz słowno-graficzne. Elementami, które są powiązane ze zna - kiem i kształtują jego wartość, są informa - cje, jakie znak ma przekazywać, np. warto - ści czy historia firmy, jej wizerunek, emocje, które budzi itp. Na siłę znaku towarowego, który często określany jest jako marka, składa się więc wiele komponentów. One z kolei wpływają na pozycję firmy na rynku. Czy chronić własną markę? Przedsiębiorca chcący ocenić znaczenie marki w strategii firmy, powinien zadać sobie kilka pytań: czy moja firma używa nazwy, znaku, logo do odróżniania towa - rów lub usług od konkurencji?; czy jest to marka firmy, czy jedynie kolekcji mebli, a może jednego modelu?; czy marki te są istotne dla prowadzonej przeze mnie dzia - łalności?; jaka jest rozpoznawalność marki mojej firmy?; ile jest ona warta?; czy nasze produkty, firma są kojarzone dzięki marce?; ile kosztowałyby moją firmę ewentualne zmiany – nazwy, znaku towarowego, logo, domeny, opakowań, etykiet, wizytówek, li - stowników, szyldów, reklam, pozycjonowa - nia itd.?; czy jeżeli ktoś zacząłby korzystać z identycznego znaku albo znaku bardzo podobnego – czy będzie to miało znaczenie dla zleceń, zysków, wizerunku, sprzedaży kolekcji mebli czy danego mebla? Ten krótki kwestionariusz pozwoli wstępnie oszacować, czy potrzeba ochrony marki jest uzasadniona. Jeśli tak, należy za - stanowić się, jakie kroki podjąć, by zareje - strować znak towarowy. Wybór nazwy i logo Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że więk - szość przedsiębiorców myślących o zgło - szeniu znaku, te decyzje ma już za sobą. Warto jednak mieć świadomość, że nie jest to kwestia wyłącznie estetyczna. Je - żeli marka w przyszłości ma się rozwijać, również poza Polską, jej nazwa powinna być „uniwersalna”, najkorzystniej też nie - związana z żadnym konkretnym opisowym pojęciem w językach krajów, w których mia - łaby funkcjonować. Im bardziej fantazyjne

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz