Meblarstwo - komponenty i technologie 4/2021

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 2 4 2022/4 (256) wiadomości Design z perspektywy prawa własności przemysłowej to wzór przemysłowy Pojęcie „design” odświeżyło i utrwaliło swe znaczenie w XXI wieku, i to nie tylko ze względu na wartości artystyczne, lecz przede wszystkim rynkowe. Wzór, wizerunek, kształt, wygląd, wzór przemysłowy, wzór wspólnotowy, aranżacja, struktura, materiał wytworu, logotyp, logo, opakowanie, symbol graficzny, czcionka – wszystkie te pojęcia łączą się w tym jednym. D esign, czyli wzornictwo to kró - lowa meblarstwa. Czym jest dla branży? Zachęca, wręcz czaruje, stanowi słowo klucz, kusząc odbiorców. Przyciąga prestiżowe nagrody za wyróż - nione projekty, usprawiedliwia wzrost ceny, odróżnia od konkurencji, buduje hi - storię i magię mebla. Definicja „designu” z punktu widzenia prawa własności przemysłowej To w zasadzie – jak wspomnieliśmy – nic in - nego jak wzór przemysłowy, a zatem nowa i posiadająca indywidualny charakter po - stać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, kontu - rów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego orna - mentację. Ten instrument prawa własno - ści przemysłowej to potężne narzędzie w walce konkurencyjnej. Prawa z rejestra - cji wzoru przemysłowego udziela się na 25 lat, podzielonych na pięcioletnie okresy, za które należy uiszczać kolejne opłaty okresowe. Wzór wspólnotowy To taki wzór przemysłowy, którego ochro - na rozciąga się na teren wszystkich państw Unii Europejskiej. Wzorem wspólnotowym może także być m.in . kształt, forma, or - nament, kolorystyka, tekstura oraz dobór materiałów, z których wykonany jest dany produkt, ale też architektura oraz aran - żacja przestrzeni. Przepisami o wzorze Przykłady zarejestrowanych wzorów przemysłowych / wspólnotowych. RCD nr: 004108074-0005 RCD nr: 02737734-0003 RCD nr: 002801241 – 0003 RCD nr: 001367262-0019 Jakie są bezpośrednie korzyści finansowe z rejestracji wzoru przemysłowego? - prawa z rejestracji na wzory przemysłowe są dziedziczne oraz zbywalne (sprzedaż, darowizna, zamiana, za- staw, zabezpieczenie); - jako aktywa biznesowe zarejestrowane wzory przemysłowe podnoszą wartość firmy i mogą być przedmio- tem aportu, podstawą do uzyskania dofinansowań, przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań (np. kredyto- wych); - zarejestrowany wzór może być źródłem dodatkowych przychodów: licencja, franchising – możliwość wpro- wadzenia produktu na rynki, które dotychczas były niedostępne; - zarejestrowany wzór może być źródłem obniżenia obciążeń podatkowych (dzierżawa, aport).

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz