Meblarstwo - komponenty i technologie 5/2022

1 0 4 2022/5 (257) T ec h no l o g i e Nowości Technologia odciągu na małych przestrzeniach Stacjonarne odpylacze z serii Vacomat N-1000 firmy Schuko to wydajne systemy filtrujące do użytku wewnątrz pomieszczeń. Optymalne wykorzystanie przestrzeni – trzy stacjonarne odpylacze Vacomat N-1000 z brykieciarką. Fot. Schuko I zba Rzemieślnicza wraz z nowym budyn - kiem Centrum Kształcenia Zawodowego i Technologii (BTZ) w Trewirze zrealizo - wała innowacyjny projekt. Dzięki planowi budowli o specjalnej konstrukcji i całościowej koncepcji energetycznej w przypadku BTZ po raz pierwszy w kraju osiągnięty został stan - dard budynku pasywnego. Ilość powietrza potrzebna do odpylania wszystkich maszyn do obróbki drewna w róż - nych salach szkoleniowych wymagała zasto - sowania rozbudowanego systemu filtrów, wyposażonego we wszystkie technologie bezpieczeństwa dotyczące zagrożeń pożaro - wych i wybuchowych. W przypadku takiego systemu typowa jest instalacja na zewnątrz. Jednak po wspólnym, dokładnym zbadaniu wymagań klienta i warunków lokalnych oka - zało się, że takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Ponadto system filtrów zainsta - lowany na zewnątrz nie mógł konkurować z instalacją wewnętrzną pod względem zuży - cia energii. I na tym właśnie skoncentrowano się. Oczywiście dostępne są również wydajne odpylacze mobilne do instalacji wewnętrz - nych o wydajności do 10 000 m3/h. Jednak te standardowe urządzenia mają zwykle mniej - sze możliwości adaptacyjne, ograniczone po - wierzchnie filtracyjne i nie znalazłyby miejsca w planowanej przestrzeni wewnętrznej. W ofercie Schuko znajduje się specjalne rozwiązanie dla takich przypadków – to od - pylacze stacjonarne z serii Vacomat N-1000. Są to małe jednostki filtracyjne oparte na technologii przenośnych odpylaczy i dlate - go są dopuszczone do instalacji wewnątrz budynków. Ta seria odpylaczy może być ela - stycznie montowana zgodnie z wymaganiami klienta, a ponadto zajmuje niewiele miejsca – 1520 x 1520 mm. Warunki przestrzenne istniejącego pomieszczenia filtrów były wy - starczające. Obok siebie znalazłymiejsce trzy jednostki, zmontowane już w2019 r. (widocz - ne na zdjęciu). Odpylacz po lewej stronie (1) jest odpowiedzialny za odciąganie pyłu z ma - szyny CNC. Odpylacz środkowy (2) odcią - ga pyły z maszyn standardowych z głównej maszynowni. Aby nie tracić energii cieplnej, 100 proc. przefiltrowanego powietrza wraca do pomieszczenia roboczego za pomocą ka - nałów powrotnych. Pozwala to uniknąć ko - nieczności dodatkowego ogrzewania. Prawy odpylacz (3) odciąga pył z obszaru cięcia, któ - ry znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu. Wykorzystuje się tu również cenną energe - tycznie wymianę powietrza powrotnego. Wszystkie odpylacze posiadają wydaj - ną i sprawdzoną brykieciarkę Schuko typu Compacto CT 800 S-20 jako system usuwa - nia odpadów. Wprzypadku odpylaczy (1) i (2) podbudowa służy jako zbiornik magazynowy. Materiał pozostaje w filtrze tak długo, aż przez czujniki poziomu napełnienia wydany zostanie sygnał usuwania, skierowany do odpylacza (3). Następnie wentylator odpy - lacza (3) odciąga materiał, który jest prze - noszony z dwóch odpylaczy (1) i (2) przez zawory obrotowe ATEX i transportuje go do odpylacza (3). Z tego miejsca materiał jest wyładowywany do brykieciarki. W ramach ogólnej koncepcji oszczędzania energii za - stosowano wentylatory z regulacją często - tliwości, energooszczędne zasuwy i możliwie najkrótsze przewody rurowe – to kolejna zaleta instalacji wewnątrz budynku. Każda jednostka jest wyposażona w dobrze widocz - ną lampkę kontrolną LED, dzięki czemu stan pracy i ewentualne usterki są od razu widocz - ne. Ponadto stany robocze można przeglądać za pomocą nowoczesnego systemu sterowa - nia, nie tylko na panelu sterowania, ale także przez połączenie internetowe. W ten sposób osoba prowadząca szkolenie może pokazać wszystkim uczestnikom ogólne funkcje za pomocą smartfona, tabletu lub na tablicy i wspólnie z nimi sterować systemami. Od momentu uruchomienia systemy działają bez zarzutu i zgodnie z zaleceniami są corocznie serwisowane. W maszynowni nr 2, której budowę zakończono w ubiegłym roku, zainstalowano kolejny odpylacz stacjo - narny (4) typu Vacomat N-1000. Ze wzglę - dów przestrzennych odpylacz został jednak zainstalowany bezpośrednio w maszynowni nr 2. Instalacja ta jest również połączona z systemem usuwania odpadów z odpylacza (3), dzięki czemu wszystkie odpady materia - łowe z działu stolarki są usuwane za pośred - nictwem tylko jednej brykieciarki. • — artykuł promocyjny

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz