Meblarstwo - komponenty i technologie 7/2022

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 2 4 2022/7 (259) wiadomości Umowa licencyjna tylko na piśmie To umowa upoważniająca do korzystania z prawa własności przemysłowej na określonych warunkach. I nnymi słowy licencja oznacza upoważnie - nie do korzystania np. ze znaku towaro - wego w obrocie w odniesieniu do towarów lub usług celem oznaczenia ich handlowego pochodzenia. Jest zatem określonego rodzaju zezwoleniem „właściciela praw” udzielonym li - cencjobiorcy do podejmowania działań (czyn - ności) prawnych lub faktycznych. Skutkiem licencji jest prawo do np. korzystania z wyna - lazkunp.mechanizmuotwieraniamebli,produ - kowania danych konstrukcji, wykorzystywania tajemnic – np. sposobów produkcji (pewnych parametrów), produkowania i sprzedawania wzoru mebli, oznaczania serii produktów, ko - lekcji np. danym znakiem towarowym. Umowa licencyjna w prawie własności przemysłowej może dotyczyć znaku towaro - wego, wzoru przemysłowego, wzoru użytko - wego i wynalazku. Może mieć samodzielny byt lub może być elementem innej umowy np. o współpracy, o realizacji projektu lub umowy franczyzy. Uwaga na błędy Nawet w przypadku posiadania umowy licen - cyjnej spotykamy się z szeregiem nieporozu - mień, błędnych zapisów czy decyzji. Przykładowo, samo kupienie maszyny nie stanowi upoważnienia do korzystania z paten - tuna sposóbwytwarzaniaprzypomocy tejma - szyny np. mebli, konstrukcji, półfabrykatów. Zaś licencja niewyłączna nie zapewnia nam monopolu na korzystanie z prawa, a pod - miotówoferującychwefekcie te same produk - ty, pod tym samym znakiem towarowymmoże być wiele. Warto zatem przemyśleć jakiego rodzaju upoważnieniem chcemy dysponować i odpowiednio zawrzeć umowę. Licencje pełne – licencje ograniczone W umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie z wynalazku (licencja ograni - czona). Jeżeli w umowie licencyjnej nie ogra - niczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania z wy - nalazku w takim samym zakresie jak licen - cjodawca (licencja pełna). Licencja upoważniająca do korzystania z prawa w pełnym zakresie to licencja pełna. Licencje ograniczone mogą być np. teryto - rialne np. obejmować jeden kraj unijny lub co do zakresu np. jeden podmiot tylko pro - dukuje a inny może tylko wprowadzać do obrotu lub reklamować, jak to mam miejsce najczęściej w przypadku znaków lub wzorów przemysłowych. Licencje wyłączne – niewyłączne Pamiętać należy, że zasadą wynikającą z prze - pisów jest licencja niewyłączna, a zatem taka, która zakładamożliwość używania równolegle znaku towarowego/ patentu/wzoru przez róż - ne podmioty. Licencja o charakterze wyłącznym, prze - widuje upoważnienie wyłącznie jednego pod - miotu do korzystania z prawa. Przy czym na - leży przyjąć, iż jeżeli nie postanowiono inaczej to brak jest możliwości używania tego prawa także przez uprawnionego. Uwaga - licencja wyłączna może być za - równo ograniczona, jak i pełna. Licencja aktywna – licencja pasywna Podział koncentruje się na uzgodnionej ak - tywności Licencjodawcy. Gdy uprawniony zobowiąże się do dodatkowych działań np. przekazaniu jakiś informacji, wspieraniu marketingowym, jakościowym itp. mamy do czynienia z licencją aktywną. Brak obowiąz - ku po stronie właściciela znaku to umowy licencji pasywnej. Sublicencja Nie stanowi odrębnego rodzaju umowy a jest „kontynuacją” umowy licencyjnej. Wynikają z tego podstawowe zasady tj. sto - sowanie przepisów dot. licencji wprost, ale przede wszystkim zakresu sublicencji tj. li - cencjobiorca może jej udzielić tylko w zakre - sie swojego upoważnienia. Przy czym w przypadku wynalazków uprawniony z licencji może udzielić dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgodą upraw - nionego z patentu; udzielenie dalszej sub - licencji bez takiej zgody jest niedozwo - lone. W przypadku znaków towarowych licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia. Konstruk - cja zatem tych regulacji jest odmienna i każdorazowo, w zależności od sytuacji, należy ją zweryfikować. Często w praktyce, w przypadku narusza - nia praw, na które udzielono licencji istotne znaczenie ma właśnie jej rodzaj. W przypadku znaków towarowych, o ile strony inaczej się nie umówiły, licencjobiorca niewyłączny, aby wystąpić z powództwem przeciwko naruszy - cielowi musi mieć zgodę uprawnionego. Bez tej zgody zrobić tego skutecznie nie może. Odmienny status ma licencjobiorca wy - łączny, który w przypadku niepodjęcia działań przez Uprawnionego pomimo wezwania może samwytoczyć powództwo. Skutki rynkowe, w tym finansowe takie przyzwolenia na naruszenia mogą być ogromne. Forma umowy licencji Art. 76 ust. 1 [odpowiednio art. 163] ustawy PrawoWłasności Przemysłowej jasno określa, iżumowalicencyjnawymaga,podrygoremnie - ważności, zachowania formy pisemnej. Zatem także jej zmiany, rozwiązanie, uzupełnienie itp.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz