Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 1 2 2021/11 (251) wiadomości Ewolucja meblarstwa w stronę nowych motorówwzrostu Pomimo niewątpliwego sukcesu, jaki polskie meblarstwo osiągnęło zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, a nawet światowym, a także pomimo wyjścia obronną ręką z kryzysu spowodowanego pandemią COVID, branża nie powinna spocząć na laurach. Coraz silniejszy bowiem na nią wpływ mają bariery rozwoju, które wymuszają na niej ewolucję. OPRACOWANIE: Małgorzata Gackowska, na podstawie Raportu Banku Pekao SA pt.: „Polskie meblarstwo 4.0. Jak przebiega ewolucja krajowego sektora w stronę nowych motorów wzrostu?” E wolucja branży meblarskiej zacho - dzi, choć w poszczególnych obsza - rach zróżnicowane jest jej tempo – to główne wnioski z najnowszego rapor - tu przygotowanego przez analityków Ban - ku Pekao SA pt.: „Polskie meblarstwo 4.0. Jak przebiega ewolucja krajowego sektora w stronę nowych motorów wzrostu?”, które przedstawił Kamil Zduniuk, ekspert z De - partamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA, podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego. W ramach specjalizacji sektorowej eksperci Banku Pekao SA podjęli próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: co naj - świeższe statystyki mówią o obecnej po - zycji i kondycji sektora, w tym o wpływie kryzysu COVID? Czy bariery wymuszające na branży ewolucję, będące elementem debaty od dłuższego już czasu, faktycznie się materializują? Jak na te bariery reaguje branża? Czy procesy ewolucji mają miej - sce i jakie jest ich tempo? Wnioski z badań nad tą tematyką mogą okazać się bardzo przydatne polskim producentom mebli w wyznaczaniu swoich ścieżek rozwoju, zwłaszcza w kontekście pandemicznej rzeczywistości. – Wieloletnie sukcesy krajowego meblar- stwa są niezaprzeczalne, a wiedza w tym za - kresie przeniknęła poza środowisko branżowe, i sektor jest obecnie powszechnie kojarzony jako jedna z polskich międzynarodowych spe - cjalizacji – ocenia Kamil Zduniuk. – To bran- ża dojrzała, ale też jednocześnie ewoluująca i wciąż perspektywiczna. – Polskie meblarstwo ma pozycję i siłę, by coraz mocniej „rozpychać się” wśród liderów sektora na świecie. Ewolucja, która jest potrzebna, aby zmierzyć się z narastającymi wyzwaniami, ma miejsce, ale dopiero nabiera rozpędu. Zarówno firmy, jak i organizacje branżowe oraz instytucje publiczne powinny podejmować wspólne działania, aby w kolejnych latach wspomóc jej tempo, kreując nową wartość dla polskiej gospodarki – mówi Kamil Zduniuk, ekspert z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku PKO SA. Fot. M. Gackowska

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz