Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

4 0 2021/11 (251) t e mat z b l i s k a Oprogramowani e , automatyzac ja , robotyzac ja rynek Nowe możliwości stwarzają nowe ryzyka Wpływy łańcuchów dostaw i wymagania odbiorców są istotne w kształtowaniu poziomu środków technicznych, którymi dysponuje krajowy przemysł meblarski, ale w ramach Przemysłu 4.0 trzeba do nich dostosować także sferę organizacji pracy i cyfryzacji. TEKST I FOT.: Janusz Bekas O dwiedzając polskie firmy meblarskie, jesteśmy często pod wrażeniem ich wy - posażenia, organizacji produkcji i pracy, zarządzania jakością oraz wzornictwa – mówił Christopher Fuss, dyrektor Biura w Polsce Ger - many Trade & Invest, zabierając głos w imieniu przedstawicieli kilkunastu niemieckich firm, któ - rzy zdecydowali się uczestniczyć w konferencji „Przemysł 4.0 w branży drzewnej i meblowej wPolsce i wNiemczech”, zorganizowanej wpaź - dzierniku w Poznaniu przez Polsko-Niemiecką IzbęHandlowo-Przemysłową. – Widać, że polskie firmy nie tylko dostrzegają konieczność transformacji technologicznej, takiej jak digitalizacja, automatyzacja czy robotyzacja, ale też skutecznie wdrażają rozwiązania określane jako Przemysł 4.0 –dodał. Rozwój przezwspółpracę W Poznaniu pojawili się przedstawiciele kilku - nastu niemieckich firm, którzy zaprezentowali swoje produkty i oferowane rozwiązania, wy - rażając zainteresowanie podjęciem współpracy zpolskimiprzedsiębiorstwami.Konferencjamia - łanaceluprzedstawieniepotencjałuikierunków rozwoju w branżach obróbki drewna i produkcji mebli w Polsce i w Niemczech w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej. – Z niemieckich statystyk wynika, że 58 proc. tamtejszychfirmzamierzadokonaćweryfikacji swo - jego łańcucha dostaw – mówił na wstępie Paweł Kwiatkowski, dyrektor działu Doradztwa Ryn - kowego, Polsko-Niemieckiej Izby Handlowo - -Przemysłowej. – Czas pandemii ujawnił bowiem konsekwencje lokowania zamówień na materiały, części i podzespoły u dalekich dostawców azjatyc - kich. Jest zatem szansa większej kooperacji i syner - gii pomiędzy polskimi i niemieckimi firmami. Nasza Izba otrzymuje wiele zapytań od firm niemieckich, – Nasza Izba otrzymuje wiele zapytań od firm niemieckich, które chcą wejść na polski rynek, ale też poszukujących dostawców wielu produktów – stwierdził Paweł Kwiatkowski. które chcą wejść na polski rynek, ale też poszuku - jących dostawców wielu produktów. To w dużej mierze skutek pandemii, która wymusiła weryfi - kację łańcucha dostaw. Docieramy zatem do pol - skich firm, kontaktujemy je z niemieckimi firmami, pośredniczymy w rozmowach i negocjacjach. Wi - zyty w firmach meblarskich przekonują, że Polska nie może już być postrzegana jako państwo ni - skich dochodów i zarobków. Potrzeba dalszych inwestycji – Doceniamy, że polska branża meblarska w minio - nych latach dużo inwestowała – mówił Christo - pher Fuss. – Jednak musi ona mieć świadomość potrzeby dalszych inwestycji w technikę i techno - logię, choćby dlatego, że konkurencja firm z Europy Środkowo-Wschodniej dużo inwestuje. Obserwuje - my to choćby w Rumunii i Bułgarii, które odrabiają zaległości i modernizują procesy. To są konkurenci dla polskiego przemysłumeblarskiego. Dlategomusi on nadal modernizować procesy, żeby pozostać eu - ropejskim liderem. Pod tym kątem zapraszaliśmy niemieckie firmy do udziału w tej konferencji, bo wiemy, że polscyprzedsiębiorcynajczęściej decydują sięnazakupymaszynirozwiązańzfirmniemieckich, a następnie zwłoskich i austriackich. Producenci maszynwychodzą z impasu O znaczeniu polskiego rynku dla niemieckich producentówmaszyn do obróbki drewna i wza - jemnych powiązaniach w kontekście europej - skim mówił Jens Röhrbach, rzecznik prasowy, VDMAHolzbearbeitungsmaschinen. – Producentów maszyn do drewna jest w Niemczech około 100, którzy skupiają się w swoim zrzeszeniu, bo jest to silna branża, dzia - łająca w międzynarodowej skali. Ich produkcja łączna warta jest w tym roku 3,3 mld euro – mó - wił Röhrbach. – Dla porównania, cała branża budowy maszyn osiąga w Niemczech roczny ob - rót rzędu 280 mld euro! Więc 1,5 proc. obrotów producentów maszyn do obróbki drewna w sto - sunku do całej niemieckiej branży maszynowej

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz