Meblarstwo - komponenty i technologie 12/2021

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 2 0 2021/12 (252) wiadomości Tempo rozwoju firmw zależności od posiadanych prawwłasności intelektualnej Słów kilka o konsekwencjach braku uregulowanych praw do projektówmebli. Innymi słowy – a co, jeśli tego nie zrobię? Prowadzenie firmy, i to firmy meblarskiej, to wyzwanie wielowymiarowe, a zatem obszarów ryzyka jest wiele. Pewne konsekwencje są jednak łatwe do przewidzenia, a co więcej – stosunkowo proste do wyeliminowania. Na przestrzeni 30-letnich obserwacji pewne błędy dotyczące własności intelektualnej wydają się przewidywalne i tak powszechne, że trudno w nie, nam ekspertom, nieraz uwierzyć. B ranża meblarska opiera się na wzor - nictwie (wzór przemysłowy i prawa autorskie projektanta), z wzornic - twem, a zatem estetyką połączona jest dba - łość techniczna (wynalazek lub wzór użytko - wy), a to zwieńcza marka (znak towarowy), która komunikuje to odbiorcom. Z drugiej strony branża oparta jest na eksporcie. Mamy więc do czynienia z różnymi gustami, tren - dami, ale także z różnymi ramami prawnymi i organizacyjnymi wprowadzania mebli do sprzedaży. Ta specyfika branży wymuszać powinna dużą rozwagę w sprawach dotyczą - cych własności intelektualnej, ponieważ po - tencjalny spór poza granicami kraju kosztuje niezaprzeczalnie więcej niż w Polsce. Dlaczego zatempojawiają sięwciąż te same błędy? To temat na rozległą pracę z dziedziny psychologii, zarządzania czy analizy procesu decyzyjnego itd. Pozostawiamy to badaczom z tych dziedzin. Nas interesuje zidentyfikowa - nie trzech podstawowych, wręcz „szkolnych” błędów popełnianych przez właścicieli / CEO firm meblarskich, a dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Przechodząc do puła - pek, spróbujemy nazwać te podstawowe i za - stanowić się nad ich rozwiązaniami. Błąd pierwszy – brak zainteresowania tematem Brak zainteresowania tematem, czyli brak ja - kichkolwiek świadomych decyzji dotyczących praw własności intelektualnej. Wszystko dzieje się albo przez przypadek, albo przy okazji np. funduszy, ale co do zasady – nikt się tym naprawdę nie zajmuje. Nie ma ustalo - nego standardu dotyczącego projektowania, wdrażania mebli do produkcji i ich ochrony instrumentami własności intelektualnej. Często ktoś o niedookreślonym lub nieure - gulowanym statusie prawnym (pracownik, szef, konstruktor, projektant, grafik, architekt wnętrz) coś wymyśla lub odwzorowuje poka - zane mu przez klienta meble, firma sprawdza, czy da radę dany mebel wyprodukować, te - stuje i sprzedaje. Sytuację kreują zatem przy - padki lub wola innych osób, a nie świadoma polityka firmy. Brak zainteresowania tema - tem problemu nie rozwiąże. W tej dziedzinie prawa do projektu mebla muszą być na firmę prawidłowo przeniesione, bez tego nie ma opcji, aby producent prawa te posiadał, a co dopiero wyegzekwował w przypadku np. ko - piowania mebli przez konkurencję. Ochrona i korzystanie z instrumentów prawa wyma - ga podejmowania świadomych wyborów od początku życia projektu. Korzystanie z pro - jektów „nie wiadomo czyich” to chodzenie po tzw. cienkim lodzie. Od razu wyjaśnię, że jeżeli ktoś zamówi w firmie produkcję mebla na wzór, który zobrazował np. zdjęciem, nie Źródło: Raport EPO-EUIPO High-growth firms and intellectual property rights. IPR profile of high- -potential SMEs in Europe, May 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz