Meblarstwo - komponenty i technologie 12/2021

Wiadomości z kraju i ze świata 2 1 2021/12 (252) k a l e j d o s ko p 57% 58% 36% 15% 14% 12% 11% 7% Mikro Zapobieganie kopiowaniu Polepszenie wizerunku i zwiększenie wartości Poprawa pozycji negocjacyjnej Wspólna praktyka Przychody z licencjonowania 7% 62% 56% 35% 16% 16% 11% 11% 9% Małe 6% 63% 61% 36% 18% 16% 15% 12% 7% Średnie 7% Bezpieczeństwo prawne Perspektywa skutecznego egzekwowania Większe szanse na finansowanie Inne Główne powody rejestracji PWI wgwielkości przedsiębiorstwa wyłącza Państwa odpowiedzialności jako fir - my, za naruszenia za produkcję, magazyno - wanie lub sprzedaż mebla na podstawie pro - jektu, do którego nie macie praw. Dlaczego zatem należy interesować się prawami własności intelektualnej? O tym czytamy w Raporcie Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) pt. Prawa własności intelektualnej a wyniki przedsiębiorstw w UE. Badanie sprawdza - ło m.in . efekty posiadania praw własności intelektualnej po wyizolowaniu innych pa - rametrów, jak wielkość firmy czy branża, w zależności od rodzaju posiadanego prawa. Wyniki tych badań potwierdzają jednoznacz - nie pozytywny związek między posiadaniem praw własności intelektualnej a wzrostem gospodarczym. W przypadku małych i śred - nich przedsiębiorstw generują one o 32 proc. wyższe dochody na pracownika, a szanse na odnotowanie wzrostu gospodarczego rosną dzięki prawom własności intelektualnej o 31 proc., z czego 10 proc. odnotowuje znaczny wzrost (*źródło: Raport EPO-EUIPO High - -growth firms and intellectual property ri - ghts. IPR profile of high-potential SMEs in Europe, May 2019). Zbadano także powody i skutki decyzji o rejestracji praw własności intelektualnej – PWI. Jednym z kluczowych czynników inten - sywniejszego wykorzystania PWI jest popra - wa zrozumienia korzyści wynikających z tych praw. Główne powody rejestracji PWI, jakie małe i średnieprzedsiębiorstwa (MŚP), będące właścicielami PWI, podały dla rejestracji tych praw, to zapobieganie kopiowaniu (59 proc.), zwiększone bezpieczeństwo prawne (58 proc.) i poprawa wizerunku i wartości firmy (36 proc.). Gdy dokonano analizywedługwielkości przedsiębiorstwa, kolejność dla MŚP pozosta - je taka sama. Jednak mikropodmioty kładą większy nacisk na znaczenie bezpieczeństwa prawnego niż na zapobieganie kopiowaniu. Po rejestracji 54 proc. właścicieli deklarowało pozytywny wpływ. Główne zidentyfikowane skutki to poprawa reputacji (52 proc.), wzrost obrotów (39 proc.) i możliwość wejścia na nowe rynki (37 proc.). Tylko 1 proc. właścicieli PWI zaobserwowało negatywne skutki, przy czym 53 proc. z nich wskazywało nadmierne wydatki (czas i pieniądze) na rejestrację. Nie jest to jednak powszechny pogląd, bo 61 proc. właścicieli PWI twierdzi, że nie miało żadnych trudności przy rejestracji PWI. W przypadku podmiotów niemających za - rejestrowanych PWI głównym powodem nie - dokonania rejestracji był brak wiedzy o tym, czym jest własność intelektualna i jakie wyni - kają z niej korzyści. (*źródło: EUIPO – Raport pt. Zestawienie wyników dla MŚP w zakresie własności intelektualnej na rok 2019). Błąd drugi – firma nie posiada praw do projektu Prawo jest tak skonstruowane, iż pierwotnym twórcą projektów mebli może być zawsze tylko osoba lub osoby fizyczne. A zatem gdy brakuje odpowiednich regulacji, czyli na przykład zapisów w umowie o pracę, umowy z twórcą o przeniesienie praw do projektów mebli / praw autorskich, majątkowych, ewen - tualnie alternatywnie odpowiednich licencji, firma meblarska produkująca takie meble narusza cudze prawa. Najbardziej bolesne jest to w przypadku zainwestowania dużych pieniędzy w projekty i ich wdrożenie, a brak jest prawidłowego nabycia praw przez firmę. Umowy przenoszące odpowiednie prawa prawidłowo i zgodnie z życzeniem obydwóch stron, w tym fabryki mebli, a nie tylko projek - tanta, są niestety rzadkie. Powoduje to często także toksyczną rynkowo sytuację żerowania na firmach, które zapłaciły w ich mniemaniu za projekty na wyłączność, jednak umowy tego nie potwierdzają, a w przypadku wątpli - wości, prawa zostają przy podmiotach pier - wotnie uprawnionych, tj. twórcach. Pomijam tu niechlubną praktykę odwrotną, tj. ocze - kiwanie, że projektanci będą projektowali, wdrażali, testowali za darmo. Błąd trzeci – ochrona jest nietrafiona W tym przypadku firma pomyślała o zadba - niu o swoje prawa, jednak instrumenty są źle dobrane lub spóźnione. Nietrafionych działań jest parę, np. postanowiono zaoszczędzić i nie opłacić rejestracji lub oszczędzić na posze - rzaniu terytorialnym. Kolejny błąd to decyzja

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz