Meblarstwo - komponenty i technologie 2/2022

7 3 2022/2 (254) R e l ac j e Reportaż podjąć kroki i działania, żeby efektywniej pro - dukować i osiągać zyski. Zlecenie zostało przez REFA Wielkopol - ska przyjęte i przedstawiciele stowarzyszenia pojawili się w Łodzierzy. – Zapoznali się z procesem technologicznym, z umiejętnościami pracowników, z posiadanym parkiem maszynowym, po czym przeprowadzili u nas kilka warsztatów i szkoleń, a później prze - kazali nam wiele zaleceń zmierzających poprzez optymalizację procesów produkcji do bardziej efektywnegowykorzystania czasu pracy –wspo - mina tamten okres Halina Chadeja-Dżugalik. – Rzeczywiście, jako osoby z zewnątrz, mieli bar - dziej krytyczny pogląd na poszczególne procesy i sposoby organizacji produkcji. Specjaliści REFA, obecni w firmie przez kilka miesięcy, przeprowadzili wiele warszta - tów i szkoleń załogi, cierpliwie przekonywali do akceptacji zaproponowanych zmian, prze - kazali wiele praktycznych wskazówek. Po - ziom tych szkoleń, jak się ocenia, był bardzo wysoki i niezwykle merytoryczny. – Trochę to trwało – dodaje rozmówczyni. – Ale nade wszystko, przez dłuższy czas obser - wowano procesy produkcyjne, dokonywano po - miarówposzczególnych operacji. Powstawały ra - porty – co i jak należy zmienić, co wyeliminować, co wprowadzić. Pamiętam, że byliśmy wówczas na wstępnym etapie rozszerzenia modułów sys - temów operacyjnych o moduł produkcyjny, po - łączony z gospodarką magazynową i finansową. – Współpraca z Decor Trends, realizowana od 2015 r., rozwijała się w kolejnych latach, gdyż firma zaczęła dostrzegać korzyści z doradztwa oraz warsztatów optymalizacji procesów pro - dukcyjnych i planowania produkcji – mówi Ja - nusz Zieliński, project manager i doradca ze Stowarzyszenia REFA Wielkopolska, oficjal - nego partnera REFA Group. – Prowadziliśmy także warsztaty z zakresu gospodarki materia - łowej i zarządzania zapasami. Ponadto w trakcie organizowanych przez REFA szkoleń w zakresie normowania czasu pracy osoby delegowane z naszego zakładu uzyskały stosowne certyfika - ty. Aktualnie realizujemy projekt szkoleniowy dla liderów produkcji. – Uczestniczy wnim siedemosób, główniemi - strzów produkcji – dodaje prezes Decor Trends. – Chodzi o styl zarządzania i kierowania ludź - mi. Na pewno pomyślimy o ewentualnej dalszej współpracy. Przekonaliśmy się bowiem, że popra - wa czy zmiana organizacji pracy lub norm pracy to praca praktycznie niekończąca się. Zmiana jed - nego zagadnienia czy problemu pociąga za sobą potrzebę zmiany kolejnego albo wcześniejszego. Zmiany krok po kroku Moce wytwórcze producenta z Łodzierzy są spore, jednak obecnie nie w pełni wykorzy - stane, bo przez lata zrodziła się duża konku - rencja na rynku wytwórców frontów. – Wciąż jesteśmy otwarci na współpracę z producentami mebli realizowanych w dłuż - szych seriach – deklaruje Halina Chadeja-Dżu - galik. – Teraz właśnie realizujemy projekt, który wydaje się bardzo rozwojowy i pod tym kątem planujemy zakup kolejnych maszyn, choćby uniwersalnej, wielofunkcyjnej wiertarki, która umożliwi realizację długoterminowego zlecenia nowego kontrahenta. Mamy dobrą wiertarkę wielowrzecionową typu AWL z firmy Gomad, jednak myślimy o bardziej zautomatyzowanej. Niedawno zakupiliśmy szlifierko-szczotkarkę KSN 1350 firmy WEBER, bo chcemy się ukie - runkowywać, zgodnie z potrzebami rynku i su - gestią specjalistów, na określony typ produkcji, żeby osiągać odpowiedni zysk na dalszy rozwój. Pod tym kątem myślimy o zakupie maszyn lepiej przystosowanych do małoseryjnej produkcji, żeby być bardziej elastycznym. Firma z Łodzierzy ma centra obróbcze i inne maszyny starszej generacji, bardzo solidne i zapewniające precyzję obróbki, ale przystosowane do produkcji wielkoseryjnej. Dominująca w hali jest linia natryskowa do lakierowania Quick Wood System RO14 00 firmy Venjakob. Hala produkcyjna Decor Trends jest bardzo okazała i wypełniona wieloma solidnymi maszynami. Stanowisko przygotowania do foliowania. Wprowadzona cyfryzacja przy stanowiskach pracy służy do przekazywania danych i bieżącego monitorowania procesu realizacji produkcji.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz