Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

Wiadomości z kraju i ze świata 1 3 2021/11 (251) k a l e j d o s ko p reklama Meblarstwo nie dało się pandemii Analitycy Banku Pekao w raporcie zwrócili uwagę na fakt, że branża mimo przejścio - wego spadku produkcji, dobrze poradziła sobie w czasie pandemii. Z największym wyzwaniem musiała się zmierzyć w pierw - szym jej etapie, gdy zostały wstrzymane prace fabryk, pojawiły się problemy w łań - cuchach dostaw, zamknięto salony meblo - we. Problemy te były jednak w większości tymczasowe. W pierwszej połowie 2021 r. produkcja była większa o 14 proc. wzglę - dem przedpandemicznej pierwszej połowy 2019 r. – Obawialiśmy się szoku popytowego w warunkach wzrostu bezrobocia, w tym ograniczenia wydatków na produkty niebę - dące tymi pierwszej potrzeby – mówi Kamil Zduniuk. – Jednak skuteczna ochrona ryn - ku pracy, połączona z większą ilością czasu spędzoną w domach, poskutkowała większy - mi od oczekiwań wydatkami konsumentów w Europie na dobra trwałe, takie jak np. do - mowe meble. Polskie meblarstwo, cechujące się wysoką jakością i elastycznością, dopaso - wało się do tej sytuacji. Odporność na COVID również na tle międzynarodowym O sukcesie branży najlepiej świadczą jed - nak porównania na poziomie europejskim i globalnym. Aby w pełni docenić krajowy sektor meblarski, niezbędne jest przej - ście z poziomu porównań krajowych do międzynarodowych – dopiero one poka - zują bowiem polską branżę we właściwej perspektywie. Nie jest tajemnicą, że polski przemysł meblarski słynie przede wszyst - kim z eksportu swoich wyrobów. W zależ - ności od przyjętych szacunków, za granicę wyjeżdża ok 70-80 proc. wszystkich pro - duktów sektora. Obecnie (dane za 2020 r.) roczny eksport wyrobów meblarskich z Polski wynosi ok. 12,6 mld USD. – Śledząc 20-letni szereg czasowy eks - portu mebli, można wyraźnie zobaczyć, jak rosła nasza międzynarodowa pozycja w tym obszarze – czytamy w raporcie Banku Pe - kao SA. – Po długiej „gonitwie” w ostatnich latach udało się wyprzedzić najpierw Włochy, a następnie Niemcy, i w ten sposób zostać europejskim liderem eksportu mebli, a tym samym także drugim największym eksporte - rem globalnie. Stało się to już w 2019 roku, a w kryzysowym 2020 roku Polska okazała się odporniejsza na perturbacje gospodarcze i jeszcze bardziej umocniła się na swoim dru - gim miejscu. Warto odnotować, że udział w świato - wym eksporcie cały czas rośnie i obecnie wynosi ok. 7,7 proc. wobec ok. 6,5 proc. notowanych na początku poprzedniej de - kady. Udało się to nawet pomimo ogrom - nego przyrostu osiągniętego w tym czasie przez Chiny. Dzieje się tak przy generalnie spowalniającej dynamice światowego han - dlu meblami, w którym jednak odgrywamy, jak widać, coraz większą rolę. – Polski przemysł meblarski tworzą przede wszystkim rodzime firmy, o polskiej strukturze własnościowej – mówi Kamil Zduniuk. – Mają one udział w przychodach na poziomie ok. 63 proc. Duża rola krajowego kapitału w silnie eksportowym sektorze nie jest częsta w polskiej gospodarce i zdecydo - wanie zasługuje na docenienie. Analitycy sektorowi zwracają jednak uwagę nie tyle na samą wartość eksportu, ile na tempo rozwoju. Dynamika meblar - stwa w Polsce (średnio 8 proc. rocznie w okresie 2010-2018) znacznie przekra - czała tę obserwowaną u innych dużych producentów (1-2 proc. rocznie). W pierw - szej dziesiątce jedynie zamykająca ją Ru - munia notowała tempo porównywalne z tym w Polsce (5 proc.). W efekcie stale rośnie nasz udział w europejskiej produk - cji. Uwzględniając kraje EU-27, Wielką Brytanię i kraje EFTA, wynosił on w 2018 r. ok. 11 proc. (obecnie można go szacować prawdopodobnie na ok. 12 proc.), podczas gdy w 2010 r. było to około 7 proc. Co wię - cej, także na poziomie europejskim polski przemysł meblarski potwierdza swoją od - porność na kryzys COVID. Dostępne dane pokazują wyraźne spadki w niemal wszyst - kich krajach z topowej 10, w tym w lideru - jących Włoszech i Niemczech (odpowied - nio -9 proc. r/r i -7 proc. r/r). W niektórych przypadkach (Francja, Hiszpania) skala spadku przyjmuje nawet dwucyfrowe roz - miary. Polska była jedynym w tym gronie krajem, w przypadku którego produkcja nie zaliczyła silnego spadku (dane Euro - stat odzwierciedlają dynamikę wolumenu produkcji wybranych wyrobów, różniąc się nieco od wcześniej przytaczanych danych o produkcji). W UE miało to miejsce jesz - cze tylko w przypadku Litwy.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz