Meblarstwo komponenty i technologie 11/2021

k a l e j d o s ko p Wiadomości z kraju i ze świata 1 6 2021/11 (251) Wynalazek Rozwiązanie o charakterze technicznym, sposób wytwarzania albo urządzenie, wy - rób, układ lub jego zastosowanie możemy zgłosić do ochrony patentowej. Czyli może być to na przykład jakiś nowatorski mecha - nizm rozkładania mebli wypoczynkowych albo system do dostosowania mebli do wzro - stu użytkownika. Należy jednak pamiętać, że nasze rozwiązanie możemy opatentować tylko pod warunkiem, że nie ujrzało ono jeszcze światła dziennego, jednym słowem, wynalazek najpierw musi być zgłoszony, a potem dopiero zaprezentowany. Wzór Użytkowy Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwią - zanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci, albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Potocznie o wzorze użyt - kowym mówi się jak o „małym wynalazku”. W przypadku branży meblarskiej może to być na przykład nowe mocowanie podłokiet - nika, sposób budowy ramy mebla lub działa - nia danego elementu, np. montaż kółek albo działanie zamka. Zawsze jednak pamiętajmy, aby nie ujawniać swojego rozwiązania, za - nim nie zgłosi się go do ochrony. Wzór Przemysłowy Gdy nasz pomysł dotyczy zewnętrznej po - staci produktu, nadawanej mu przez ce - chy: linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury, materiału oraz ornamentacji, czyli w branży meblarskiej najbardziej podstawo - wego wyróżnika związanego z estetyką i wy - glądem produktów, to możemy i powinniśmy go chronić przez rejestrację jako wzór prze - mysłowy (design). Chronić można zarówno pojedyncze elementy, na przykład uchwyty, jak i całe zestawy lub systemy mebli. Wła - ściciel zarejestrowanego wzoru przemysło - wego zyskuje instrument zabezpieczenia swoich mebli, projektów przed nielegalnym kopiowaniem i naśladownictwem. Wzora - mi chronionymi mogą m.in . być całe meble, ich fragmenty lub sam wzór później na nie nanoszony. Znak Towarowy Po wybraniu nazwy dla swojej firmy, często od razu zlecamy wykonanie znaku graficzne - go, czyli logo. Jest ono istotnym elementem budującym wizerunek marki i jej produktów. Zarejestrowany znak towarowy daje jego właścicielowi ochronę przez zagwaranto - wanie prawa do wyłączności jego używania w obrocie gospodarczym. Zatem bez zgody uprawnionego nikt nie może danego znaku towarowego dla identycznych lub podob - nych produktów używać. W miarę rozwoju projektu i w efekcie poniesionych kosztów na reklamę i promocję, logo staje się roz - poznawalne i niezastrzeżone – bywa wyko - rzystywane przez konkurencję. Zdarzają się też przypadki nieuczciwego zastrzegania cudzych znaków towarowych, więc decy - zja o rejestracji znaku powinna być jedną z pierwszych, które podejmiemy, planując naszą strategię IP. Typowe znaki towarowe w branży meblarskiej to znaki towarowe, tzw. firmowe, lub nazwy dla danego mebla czy kolekcji mebli, lub logotyp. Zdarza się, że marki będące właścicie - lami ikon designu zastrzegają swoje wzo - ry jako graficzne lub przestrzenne znaki towarowe, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania niemal bezterminowej ochrony danego wzoru. Jest to jednak sytuacja bar - dzo rzadka i bardzo często nietrafna. Nale - ży bowiem pamiętać, że forma mebla może być znakiem towarowym, jeżeli faktycznie pełni taką funkcję w oczach odbiorców – co oznacza, że konsumenci, widząc kształt pro - duktu, są w stanie ustalić, że pochodzi on od konkretnego producenta, i nie potrzebują do tego dodatkowych oznaczeń (np. nazwy producenta). Są to przypadki w zasadzie jed - nostkowe, ale możliwe. Najczęściej jednak zastrzega się znak towarowy dla słowa lub logo dla mebla czy kolekcji. Na przykład wszystkie słynne projekty Arne Jacobsena, takie jak Fotel Jajo (Egg Chair) albo Fotel Łabędź (Swan Chair), są chronionymi znakami towarowymi. Zare - jestrowany jest zarówno znak towarowy „Arne Jacobsen” (nazwisko), co można uznać Wzór użytkowy, RU.70198, Zespół konstrukcyjny szafy, Meble Vox

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIxMjcz